Regulamin

REGULAMIN USŁUG ORGANIZOWANYCH W PLACÓWCE MCS Aleksandra Bujalska


§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach dodatkowych organizowanych przez MCS oraz korzystania ze strony internetowej szkolasiedlce.pl należącej do MCS, za pośrednictwem której są świadczone na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez MCS oraz zawarcia umowy o świadczenie Usług prezentowanych na w/w stronie internetowej. W tym celu MCS udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
Regulamin pełni rolę Umowy, a jego akceptacja jest konieczna, by Uczestnik mógł przystąpić do Zajęć.
Rażące nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować rozwiązanie Umowy z Uczestnikiem, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.

§ 2. Definicje

Terminy używane w niniejszym regulaminie będą rozumiane w następujący sposób:

MCS
placówka o charakterze pozaszkolnych form działalności edukacji artystycznej, należąca do Aleksandry Bujalskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą MCS Aleksandra Bujalska, NIP: 8212540024 , REGON: 361276780, pełniącej m.in. rolę sprzedawcy Usług.
Klient
osoba fizyczna lub prawna, która płaci za Zajęcia i akceptuje Regulamin. Klient, który sam uczestniczy w Zajęciach, jest jednocześnie traktowany jako Uczestnik.
Konto Klienta
oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez MCS po dokonaniu przez Klienta rejestracji w systemie elektronicznym używanym przez MCS do zarządzania placówką, w tym sprzedaży Usług.
Zajęcia
forma zajęć edukacyjnych z kilkuosobową grupą Uczestników, w formie cyklicznej np. raz w tygodniu przez cały rok szkolny, lub w krótszej serii zajęć dopasowanych do preferencji Uczestników, w ramach których prowadzone są zajęcia z nimi Zajęcia.
Nauczyciel
osoba prowadząca zajęcia z Uczestnikami
Lekcja
blok edukacyjny, stanowiący pojedyncze spotkanie z Uczestnikami.
Uczestnik
faktyczny odbiorca Usług świadczonych przez MCS.
Umowa
umowa o świadczenie Usług (umowa sprzedaży) zawierana pomiędzy placówką MCS a Klientem w formie zaakceptowanego przez Klienta (w formie elektronicznej, tj. na odległość niniejszego regulaminu.
Usługi
pozaszkolne usługi edukacyjne świadczone przez MCS w formie zajęć dodatkowych oraz innych usług o charakterze edukacyjnym jak i działań wspierających edukację.


§ 3. Zasady rekrutacji

Zapisy na poszczególne Usługi dokonywane są w kolejności zgłoszeń i w zależności od dostępności wolnych miejsc.
Klienci mogą zgłaszać Uczestników na poszczególne Usługi w formie.
Elektronicznej, poprzez zakup wybranej usługi na stronie internetowej szkolasiedlce.pl ,
Osobiście w sekretariacie MCS.

§ 4. Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w salach, którymi dysponuje MCS, zasadniczo przy ul. Sokołowskiej 50 w Siedlcach, a szczegółowe miejsce i czas podane są w ofercie dotyczącej danej Usługi.
Wielkość grup Uczestników jest określona w opisie danej Usługi.
Terminy mogą ulegać modyfikacjom z uwagi na dostępność (np. plany zajęć) Uczestników.
Niektóre Usługi organizowane są w grupach o określonej minimalnej liczbie Uczestników. Dla takich przypadków, jeśli przed planowaną datą rozpoczęcia danej Usługi nie zostanie zapisana minimalna liczba Uczestników, MCS ma prawo:
c. Zmienić termin rozpoczęcia zajęć danej grupy,
d. Zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy,
e. Zaproponować zajęcia w grupie o innej liczebności i w cenie adekwatnej do liczby Uczestników w danej grupie,
f. Rozwiązać grupę i odwołać realizację Usługi, co skutkuje zwrotem wniesionych przez Klientów opłat za nieodbyte Zajęcia.
W trakcie trwania Zajęć na sali mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy danej grupy wraz z Nauczycielem.
Używanie telefonów komórkowych podczas Zajęć, a także nagrywanie ich przebiegu są zabronione, chyba, że MCS udzieli takiej zgody pisemnie.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik jest chory, może on zostać wydalony z terenu placówki MCS.
W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności znacznej liczby Uczestników (np. w okresie wzmożonej zachorowalności na grypę, zaistnienia siły wyższej, itp.) MCS może podjąć decyzję o odwołaniu danych Zajęć i, w porozumieniu z Uczestnikami, wyznaczyć inny termin jej odbycia.
W przypadku losowej nieobecności Nauczyciela, MCS zapewni zastępstwo lub zaproponuje Uczestnikom inny termin odbycia Zajęć i dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie poinformować Uczestników o odwołaniu Zajęć.
Nieobecności Uczestnika na Zajęciach nie uprawniają Klienta do zwrotu lub potrącenia należności za nieodebrane Usługi.
Zajęcia w porozumieniu z Uczestnikami, mogą być kontynuowane lub zawieszane na okres ferii oraz wakacji.

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestnika oraz Klienta

Prawa i obowiązki Uczestnika
Uczestnik zobowiązany jest do:
Punktualnego przychodzenia na Zajęcia.
Stosowania się do poleceń Nauczyciela oraz dyrektora placówki MCS.
Przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do innych Uczestników.
Niezakłócania udziału w Zajęciach innym Uczestnikom.
Przestrzegania przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się Zajęcia.
Uczestnik ma prawo do:
Do zgłaszania do MCS postulatów i wniosków zarówno w sprawach przedmiotowych, jak i organizacyjnych.
Prawa i obowiązki Klienta
Klient zobowiązany jest do:
Zapoznania się z treścią i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez zgłoszonych przez niego Uczestników.
W przypadku Uczestników nieletnich, nadzoru nad prawidłową realizacją ich obowiązków.
Terminowego wnoszenia opłat za Usługi.
Klient ma prawo do:
Otrzymywania informacji o nieobecnościach Uczestnika, jego postępach w nauce, itp.
Do zgłaszania do MCS postulatów i wniosków zarówno w sprawach przedmiotowych, jak i organizacyjnych.

§7. Zamawianie Usług oraz warunki płatności

Informacje zawarte na szkolasiedlce.pl nie stanowią oferty MCS w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
Klient może składać zamówienia (dokonywać zgłoszeń Uczestników) na stronie szkolasiedlce.pl
Złożenie zamówienia na realizację Usługi następuje z chwilą wpłynięcia do MCS zamówienia (w przypadku zamówień realizowanych zdalnie) lub w momencie pisemnej akceptacji Regulaminu i udziału w wybranych Zajęciach (w przypadku zakupu usługi realizowanego osobiście).
Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wpłynięcie opłaty.
MCS akceptuje płatności w formie elektronicznej (płatności za pomocą PayU).

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności

MCS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników pozostawione na terenie placówki bez nadzoru.

§ 9. Reklamacje

Klient może składać do MCS reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w formie:
Elektronicznej na adres e-mail: biuro@szkolasiedlce.pl
Pisemnej, na adres MCS Aleksandra Bujalska, ul. Sokołowska 50, 08-110 Siedlce.
Reklamacja powinna określać w szczególności:
Klienta, w sposób umożliwiający jego weryfikację,
Usługę, której reklamacja dotyczy,
Przedmiot reklamacji,
Okoliczności uzasadniające reklamację, w tym szczegółowy opis dotyczący niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
Roszczenie,
Dane kontaktowe Klienta.
Jeżeli w trakcie rozpatrywania reklamacji okaże się, że konieczne jest jej uzupełnienie, MCS wezwie Klienta do jej uzupełnienia i wyznaczy termin na uzupełnienie.
MCS rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia lub uzupełnienia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź w formie pisemnej lub elektronicznej, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz, w razie potrzeby, uzasadnienie.
W sytuacjach szczególnych MCS może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji do 60 dni od daty jej doręczenia, po uprzednim poinformowaniu Klienta o wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Klient winien skontaktować się z MCS przez e- mail: biuro@szkolasiedlce.pl
§ 10. Odstąpienie od Umowy

Klient będący konsumentem (osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży składając do MCS oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
MCS Aleksandra Bujalska, ul. Sokołowska 50, 08-110 Siedlce
Email: biuro@szkolasiedlce.pl
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać dokładne dane identyfikujące Klienta oraz daną umowę. Nie jest wymagane wypełnienie konkretnego formularza odstąpienia od umowy – wystarczające jest jedynie przesłanie oświadczenia przed upływem w/w terminu.
Skutki odstąpienia od Umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy MCS zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wówczas kwota w/w zwrotu będzie pomniejszona o należności za zakres świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował MCS o odstąpieniu od niniejszej umowy.