Czeka na ciebie miejsce stypendialne w Koperniku 

Jesteśmy miejscem wspierania dzieci w procesie uczenia się.
Wychodzimy poza schematy patrząc na tradycyjne wartości.

Kreujemy środowisko współczesnej edukacji.
Pracujemy nad wynikami, nie zatracając przy tym obrazu człowieka oraz harmonijnego rozwoju dziecka. 


Regulamin programu stypendialnego

w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kopernik1. „Miejsce stypendialne”, zwane poniżej „stypendium”, związane jest z obniżką czesnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kopernik  dla dzieci z klas 1-3 oraz w grupie Edukacji Domowej prowadzonej przez Fundację Szkoły Kopernik Siedlce dla dzieci z klas 4-8.

Stypendium może być różnej wysokości i będzie każdorazowo, indywidualnie ustalane z uwzględnieniem dochodu przypadającego na członka rodziny uczennicy/ucznia.

Stypendium będzie przyznawane na cały okres nauki w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kopernik odnawiane co roku.

2. Etapy procesu przyznawania miejsc stypendialnych:

- Wypełnienie formularza z podaniem o stypendium link do formularza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUpYH9BB0iX3aMG3iKoHaHELKxFrQPUxf9Mb04VZjVHutEOA/viewform?...
- Rozmowa kwalifikacyjna z uczniem oraz jego rodzicami.
- Przekazanie dokumentacji ocen wraz z oceną zachowania, wystawionych przez szkołę, do której w danym roku             szkolnym uczęszczało dziecko; ostatniego świadectwa szkolnego. Podanie złożone osobiście w sekretariacie Szkoły wraz z kopią rocznego zeznania podatkowego o wysokości dochodów rodziców, uzyskanych w ostatnim roku podatkowym. Podanie powinno zawierać informacje o sytuacji rodzinnej uczennicy/ucznia, wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w ostatnim okresie rozliczeniowym oraz innych okolicznościach uzasadniających prośbę o przyznanie stypendium. Informacje zawarte w podaniu powinny być poświadczone za pomocą następujących dokumentów:
  • kopii potwierdzonego w urzędzie rocznego zeznania podatkowego o wysokości dochodów rodziców, uzyskanych w ostatnim roku podatkowym;
  • oświadczenia, że powyższe dochody odzwierciedlają całość dochodów rodziny.

Podania o przyznanie stypendium niezawierające stosownej dokumentacji nie będą pozytywnie rozpatrywane.


- test kompetencji przeprowadzony w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kopernik z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Uczniowie klas 7-8 muszą także podejść do testu z wybranego przedmiotu dodatkowego: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.
-  Tydzień próbny w Niepublicznej Szkole Podstawowej  (z wyłączeniem sytuacji, kiedy stypendium będzie przyznawane w lipcu bądź sierpniu – w takiej sytuacji uczennica/uczeń nie musi brać udziału w tygodniu próbnym)


3. Tydzień próbny odbywa się tylko podczas szkolnego cyklu dydaktycznego, tj. od września do czerwca.

Podczas tygodnia próbnego:

  • uczennica/uczeń ma możliwość zorientowania się, czy odnajduje się w realiach szkoły Kopernik
  • nauczyciele mają możliwość bliższego poznania uczennicy/ucznia.

4. Podania i wszelkie dokumenty z nimi związane stanowią dokumentację Szkoły i są przechowywane przez cały okres nauki uczennicy/ucznia w szkole.

5. Szkoła może poprosić o dodatkowe udokumentowanie sytuacji rodzinnej i finansowej uczennicy/ucznia.