„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Zostały tu określone warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz  je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:
-w naszej Szkole oraz Przedszkolu zatrudniane są osoby nie zagrażające bezpieczeństwu małoletnich,

-wszyscy nasi pracownicy mają umiejętność zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego, a w przypadku podejrzenia że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub przemocy domowej, podejmować szybką interwencje. 

- podejmowane w szkole postępowania nie mogą naruszać praw człowieka a co za tym idzie dziecka, praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz bezpieczeństwa danych osobowych.

- nasi uczniowie wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami. 

- małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych,

-rodzice naszych uczniów poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.

Ponadto przyjęto, że:

- prowadzone w naszej Szkole i Przedszkolu  postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,

- działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie środowiska bezpiecznego i wspierającego dziecko.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc! Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112! 

Pamiętaj, Prawo stoi po Twojej stronie!

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji takich jak:

- Ośrodki pomocy społecznej, -Powiatowe centra pomocy rodzinie, - Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia - Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Sądy opiekuńcze  - Placówki ochrony zdrowia, - Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, - Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Możesz także zadzwonić do:

- Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02

- Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900

- Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226

Standardy Ochrony Małoletnich Szkoły i Przedszkola "Kopernik"